Профил на компанијата

Пазарот за животно осигурување во Р. Македонија официјално започна да се развива во 2005 година со основање на првата компанија за осигурување на живот во земјава Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје. Од самото основање компанијата бележи позитивен тренд на работа и ја јакне својата пазарна позиција. Преку постојано воведување на иновации, нови производи, воспоставување на супериорен систем за грижа на корисници и праведен и брз систем за решавање на штети, Кроациа Осигурување – Живот се издвои како компанија која за македонските граѓани претставува синоним за сигурност и квалитет

 • Прва компанија во Република Македонија со добиена дозвола од Министерство за финансии за продажба на полиси за животно осигурување; 
 • Лидер на пазарот за животно осигурување во Р. Македонија; 
 • Croatia Osiguranje dd. - Загреб го поседува мнозинскиот пакет на акции со 95% во вкупниот број на акции;
 • Основачкиот капитал на компанијата изнесува 3.000.000,00 евра;
 • Математичката резерва (акумулирана штедна премија) која компанијата ја има издвоено изнесува над 27.783.646,77 евра
 • Прва финансиска институција во Р. Македонија со добиен меѓународен сертификат за квалитет во работењето ISO 9001:2015;
 • Референтна листа вклучува 40 од најдобрите 200 компании во земјава;
 • Осигурително покритие Друштвото има обезбедено во Hannover RE Германија.

 • ВИЗИЈА

Наша визија е да останеме лидер на осигурителниот пазар со квалитетот на производите кои ги нудиме, со непрекинато подобрување на постојните и развој на нови;

 • МИСИЈА

Со традицијата и довербата која ја градиме од 1884 година и комплетниот кадар им нудиме сигурност на Осигурениците и нивните најблиски;

 • СТРАТЕГИЈА

Во секој сегмент од работењето сакаме да постигнеме задоволство на нашите осигуреници, бидејќи сме свесни за обврските кои ги имаме како ЛИДЕР во осигурувањето! Трајно ја подобруваме организацијата воведувајќи технолошки иновации, развој на знаење, вештини и висок квалитет на сите програми за осигурување кои ги нудиме.