Croatia osiguranje

Регистар на осигурителни брокерски друштва

РБСБрокерско друштвоАдресаТелефонe-mailwebБрој на решение/дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањетоДатум на издавање на дозволатаОдговорно лице
ОБ01

Акционерско осигурително брокерско друштво ЕУРО ЕКСПЕРТС

Ул. Кочо Рацин бр. 38/3/13, Скопје 023217217 18-27949/3-02 28.02.2003 Гоце Атанасов
ОБ02

Осигурително брокерско друштво ЕУРОМАК БРОКЕР АД

Ул. Св Климент Охридски бр.24 2/2, Скопје

тел 3 23 2 9 51
факс: 3 23 12 52

12-50972/3-07 24.03.2008 Драган Лазаревски
ОБ04

Осигурително брокерско друштво ИН - БРОКЕР АД

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 58, Скопје тeл: 023215301 фах: 023215303 12-5524/3 28.07.2008 Златко Михајловски Панче Ивановски
ОБ05

Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД

Ул. Загрепска бр.28-б, Скопје 023298472 11-23524/2 19.09.2006 Сузана Ѓукиќ
ОБ06

Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 42 лок.2, Скопје 023181400 023181401 023181111 фах: 023181409 12-6568/7 15.04.2008 Димитар Миновски
ОБ07

Осигурително брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД

Ул. Франце Прешерн бр. 85-б - Карпош, Скопје 022044337 022671200 12-13085/2 21.05.2008 Виктор Давидовски
ОБ08

Осигурително Брокерско друштво Наше Осигурување АД

Ул. Димитар Влахов бр. 3, Кочани 033270221 12-23704/2 27.07.2009 Верица Ѓоргиевска
ОБ10

Осигурително брокерско дриуштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД

Ул. Киро Крстевски Платник 11-1/4, Скопје 025208222 12-5156/4 06.04.2009 Јасминка Маџароска Сотирова
ОБ20

НОВ Осигурителен Брокер

ул.Коле Неделковски бр.12а/1 - Скопје 070/220 774 09-1073/5 06.07.2012 Виолета Поп Василева со бр.на решение УП19-3-792 и Глигор Шемов со бр. на решение УП19-3-490
ОБ 023

Осигурително Брокерско друштво САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Бул Партизански Одреди 42А/4, Скопје 023121656 УП 07-1365 11.07.2013 Катерина Јовановска
ОБ18

Осигурително Брокерско друштво КОРАБ ИНС

Бул Србија бр.25 , Скопје 2 3 20 27 20 09-355/1 26.01.2012 Горица Костова
ОБ 11

Осигурително Брокерско друштво А-ТИМ

ул. К.Ј.Питу 30/3 лок 4, Скопје 2 2465-170 12-2677/7 3/10/2009 Сузана Грачанин
ОБ 22

Осигурително Брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Бул Едвард Кардељ бр.26Б, Гази Баба, Скопје 3109-168 УП-07-1-111 05.02.2013 Магдалена Гечева со ОБ-0253 и Драгица Илиевска со ОБ-0252
ОБ 26

Осигурително Брокерско друштво АМ БРОКЕР АД СКОПЈЕ

ул. 16-та Македонска Бригада бр.2, Гази Баба, Скопје 02/3103-274 УП-07-1-1011 26.12.2013 Елена Тодорова
ОБ 19

Осигурително Брокерско друштво ЦЕРТУС АД СКОПЈЕ

ул. Васил Ѓоргов бр. 21/1, Скопје 3256-391 09-656/2 4/18/2012 Трајче Митровски
ОБ 30 Осигурително Брокерско друштво МАКТРЕНД Брокер АД СКОПЈЕ ул. Никола Русински 3А/1-13, Скопје 070/349-508 УП 07-2-1438 28.11.2014 Горјан Трајковски со ОБ-0367
ОБ 32 Осигурително Брокерско друштво Џокер Инс Брокер ул. Бул. Гевгелија бр.2, Гевгелија 070/716-770 УП 19-1-721 11.01.2016 Наташа Танева
Осигурително Брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ ул. Перо Наков бр.25, Гази Баба, Скопје 02 6134 109 УП 19-1-37 01.04.2016 Зоран Василевски,Васо Чавдаровски со ОБ-316 и Маја Галевска со ОБ-0426
ОБ 29 Осигурително брокерско друштво СН осигурителен брокер АД Битола ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5, Битола 00389 47 553 390 УП 07-2-1044 13.10.2014 Христо Кондовски
ОБ 36 Осигурително брокерско друштво Ризико Осигурување АД Скопје ул Балканска бр. 1/1-28, 1000 Скопје 075/274-797 УП 19-1-136 19.06.2017 Петар Стојановски, Борис Сасовски
ОБ 37 Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД Скопје ул Франклин Рузвелт бр.35, 1000 Скопје +389 72 245 222 УП 19-1-258 10.10.2017 Борис Дамчески
ОБ 35 Осигурително брокерско друштво АУРОН АД Струга ул. Дримени бр.4 Инд.Бисна/Путеви, Струга 078/355-356 УП 19-1-117 19.06.2017 Горан Којчески
ОБ 38 Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје УЛ. 8-МА Ударна Бригада 31/1-5, Скопје 070/291-167 УП 19-1-904 27.12.2018 Лолита Младеновска
ОБ 15 Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД СКОПЈЕ Ул. Народен Фронт 29/32, Скопје 076 314 324 09-1712/2  6/7/2011 Даниела Илиоска 
ОБ13 Осигурително Брокерско друштво К МК БРОКЕР АД Ул. Народен Фронт бр. 19 локал 44, кат 1, Ск тел./факс 3 29 03 64
тел. 3215-951
09-102/2 26.02.2010 Атанас Стојковски со ОБ-0324 и Душица Јанева Маркоска со ОБ-0127
ОБ 03 Осигурително брокерско акционерско дриуштво ВИАСС Т.Ц. Палома Бјанка 14 лок 9, Скопје 02/3133-461 18-4946/4 6/3/2003 Фарук Абедини
ОБ 24

Мега брокер АД Скопје

Ул Кеј 13-ти Ноември 3/18, Скопје

02/3116-001 УП 07-1/386  04.07.2013 Горан Василевски

Речник

Понуда е предлог за склучување на договор за осигурување на живот и се поднесува во пишана форма на образец на осигурувачот;
Понудувач е лице кое поднесува пишана понуда на осигурувачот;
Договорувач е лице кое склучува договор за осигурување со осигурувачот. Ако се склучува взаемно осигурување на две лица, договорувач на осигурувањето мора да биде еден од осигурениците;
Осигуреник е лицето на чиј живот се однесува осигурувањето и од чие доживување или смрт зависи исплатата на договорената осигурена сума;
Корисник на осигурувањето е лицето во чија корист се договара осигурувањето и на кое му се исплатува договорената осигурена сума;
Договорена осигурена сума е обврска на осигурувачот утврдена со полисата на осигурувањето;
Полиса е исправа за склучениот договор за осигурување на живот;
Премија: Паричен износ кој договорувачот е должен да му го плати на осигурувачот врз основа на договорот за осигурување. Минималната годишна премија изнесува 180 ЕВРА.
Добивка: Износ кој се додава на осигурената сума, кој се исплатува по настанување на осигурен случај, а осигурениците со тоа учествуваат во добивката на осигурителното друштво остварена на подрачјето на осигурувањата на живот.
Математичка резерва - осигурувачот е законски должен да формира фонд - математичка резерва во кој се прибираат средства од уплатената премија на сите осигуреници. По правило се пресметува посебно за секој договор за осигурување и така собраните средства се уплатуваат на посебна сметка. Се пресметува врз основа на утврден процент од уплатените премии, со користење на соодветни актуарски проценки. Математичката резерва е строго заштитена со законски одредби, како во однос на пресметката така и во однос на вложувањето.