Ризико ПЛУС Осигурување

Сте ги пресметале ли Вашите финансиски одговорности? Дали некој финансиски зависи од Вас? Дали токму Вие сте главниот финансиски извор во семејството?

Кредитите станаа најчест начин да ги финансираме нашите потреби и желби. Практично, сите живееме живот на кредит. Сте пресметале ли колку изнесува Вашето кредитно задолжување, износот на Вашиот станбен, потрошувачки или автомобилски кредит, износот на Вашата кредитна картичка.... 

РИЗИКО ПЛУС полисата за осигурување Ви овозможува максимална финансиска заштита за Вашето семејство со минимална уплата. Знаете ли дека ова е најефтиното осигурување кое може да Ви овозможи најголема финансиска сигурност? Уплатата за ова осигурување може да изнесува и само 8 евра месечно.

Полисата РИЗИКО ПЛУС е особено препорачлива за лица кои на било кој начин се кредитно задолжени, бидејќи овозможува заштита на капиталот од последица на несреќен случај, обезбедува сигурност на отплатата и го заштитува семејството.

НА ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО ЌЕ МУ ОСТАВИТЕ НАСЛЕДСТВО ИЛИ ДОЛГОВИ?  

ПРИДОБИВКИ:

 • Финансиски сигурна иднина на Вашето семејство
 • Заштита на семејството во случај да го изгубат главниот финансиски извор
 • Со минимален влог обезбедувате максимална финансиска заштита

КАРАКТЕРИСТИКИ

-       Се опфаќаат условно здрави лица со пристапна старост од 18 до 65 години;

-       Траење на осигурувањето 1 до 30 години

-       Динамика на плаќање – еднократно, годишно, полугодишно, квартално и месечно.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА

-          смрт поради несреќен случај

-          траен инвалидитет како последица од несреќен случај

-          дневен надомест за лежење во болница

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКИ БОЛНИ СОСТОЈБИ

 • Исхемична болест на срце
 • Срцев удар
 • Мозочен удар
 • Мултиплекс склероза
 • Паркинсова болест
 • Алцхајмеровата болес
 • СИДА
 • Хронично затајување на функцијата на бубрезите
 • Затајување на црн дроб
 • Анкилозантен спонделит
 • Ревматоиден артритис
 • Малигни болести (рак)

 НИЕ ПРЕПОРАЧУВАМЕ: Ризико ПЛУС во комбинација со Индивидуално Осигурување на Живот

Речник

Понуда е предлог за склучување на договор за осигурување на живот и се поднесува во пишана форма на образец на осигурувачот;
Понудувач е лице кое поднесува пишана понуда на осигурувачот;
Договорувач е лице кое склучува договор за осигурување со осигурувачот. Ако се склучува взаемно осигурување на две лица, договорувач на осигурувањето мора да биде еден од осигурениците;
Осигуреник е лицето на чиј живот се однесува осигурувањето и од чие доживување или смрт зависи исплатата на договорената осигурена сума;
Корисник на осигурувањето е лицето во чија корист се договара осигурувањето и на кое му се исплатува договорената осигурена сума;
Договорена осигурена сума е обврска на осигурувачот утврдена со полисата на осигурувањето;
Полиса е исправа за склучениот договор за осигурување на живот;
Премија: Паричен износ кој договорувачот е должен да му го плати на осигурувачот врз основа на договорот за осигурување. Минималната годишна премија изнесува 180 ЕВРА.
Добивка: Износ кој се додава на осигурената сума, кој се исплатува по настанување на осигурен случај, а осигурениците со тоа учествуваат во добивката на осигурителното друштво остварена на подрачјето на осигурувањата на живот.
Математичка резерва - осигурувачот е законски должен да формира фонд - математичка резерва во кој се прибираат средства од уплатената премија на сите осигуреници. По правило се пресметува посебно за секој договор за осигурување и така собраните средства се уплатуваат на посебна сметка. Се пресметува врз основа на утврден процент од уплатените премии, со користење на соодветни актуарски проценки. Математичката резерва е строго заштитена со законски одредби, како во однос на пресметката така и во однос на вложувањето.