Croatia_WVP_fund_management

FLEXI INVEST

Осигурување со врзување за цената на уделите на инвестициските фондови ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ и ВФП 100% БОНД управувани од ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

За какво осигурување станува збор?

FLEXI INVEST (Осигурување) е инвестициско осигурување на живот кај кое договорувачот го сноси ризикот од вложувањето каде што делот од премијата од основното осигурување по намалувањето за покритие од ризик за смрт и административнтие трошоци се врзуваат за цената на уделите во инвестициските фондови ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ и/или ВФП 100% БОНД.

За цело времетраење на договорот за осигурување при секоја уплата на премија се пресметува и наплаќа премија за покритие на ризик од смрт.

Административните трошоци се пресметуваат од секоја уплата на премија за осигурување за цело времетраење на договорот за осигурување

 Разликата од уплатената премија и збирот од премијата за покритие на ризик од смрт и административните трошоци, преставува премија за вложување која се врзува за цената на уделите.

Инвестициската цел на Фондот ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ се остварува преку професионално управување со средствата на фондот, односно креирање на портфолио на хартии од вредност на најразвиените и најрегулирани пазари во светот преку инвестирање во големи компании - „Large Caps" кои се лидери во сопствените индустрии и имаат континуирана растечка историја на исплата на дивиденда кон инвеститорите.

Инвестициската цел на Фондот ВФП 100% БОНД се остварува преку инвестирање претежно во должнички преносливи хартии од вредност (краткорочни и долгорочни), инструменти на пазарот на пари, депозити и инвестициски фондови со иста или слична стратегија на вложување.

Во процесот на управување со средствата на Фондовите се применува експертизата на професионалниот тим на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, како и долгогодишното искуство со кое располага WVP Групацијата, особено инвестициската политика на вложување на затворениот инвестициски фонд WVP Invest од Австрија.

Во проспектите на фондовите се наоѓаат детални информации за инвестициските фондови и клучните цели за вложување на фондовите.

Траењето на осигурувањето може да биде од 10 до 25 години.

За договори за осигурување со траење од 10-15 години инвестицискиот дел се вложува во фондовите: ВФП 100% БОНД- 40% и ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ 60%.

За договори за осигурување со траење од 16-25 години инвестицискиот дел во целост се вложува во фондот ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ.

ПРЕДНОСТИ ОД КУПУВАЊЕ НА FLEXI INVEST

Можност за остварување на атрактивен принос со умерен ризик преку:

  • Професионално управување со средствата на фондовите
  • Диверзификација на портфолиото по земји, валути, инструменти
  • Автоматско реинвестирање на добивката
  •  Инвестирање во големи компании од најразвиените држави во светот – Германија, САД, Швајцарија и др.
  • Можност за обновување на FLEXI INVEST осигурувањето после истекот на иницијално договорениот период на осигурување.
  • Осигурително покритие за осигуреникот во случај на смрт.

Сите документи поврзани со овој производ се достапни на:

  • Услови за осигурување на живот со повеќекратна уплата на премија каде договорувачот на осигурувањето го сноси ризикот од вложувањата  (0544), со важност од 01.01.2019, интернет страницата на Кроациа Осигурување Живот АД (www.cro.mk),
  • Согласност- согласноста е составен дел на понудата за осигурување и се потпишува заедно со понудата,

•    Проспект  на  Фондовите,  Скратениот  Проспект,  последниот  ревидиран  годишен  извештај,  полугодишниот извештај на Фондовите и цените на уделите на Фондовите се достапни на интернет страницата на Друштвото за управување со инвестициски фондови (www.wvpfondovi.mk)

Речник