Одбор на директори

Одбор на директори

Ѓоко Ѓорѓиев
Директор на сектор за финансии, сметководство и контролинг 
Афродита Мицковска 
Jana
Менаџер за финансиско известување 
Јана Георгиевска
Директор за Бизнис продажба
Горан Божиновски 
Директор за унапредување и развој на застапничка мрежа
Виктор Илиоски
Овластен Актуар
Гордана Пецељ