Ексклузив Осигурување на Живот

Осигурувањето на живот е единствен начин да ја планираме иднината. Уникатноста на овој производ се состои во неговата штедна и истовремено осигурителна компонента. Животното осигурување е еден вид на инвестиција во сигурна иднина.

ЕКСКЛУЗИВ ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ  - Ексклузивна сигурност во еден потег!     

ПРИДОБИВКИ:

 • еднократна уплата на премија за целиот осигурителен период  
 • сигурен облик на штедење со истовремено осигурување
 • од старт осигурена сума поголема во однос на уплатената премија за 13% - 50%  
 • дополнително, Ви припишуваме добивка
 • можнос веднаш да подигнете заем по полиса
 • финансиска сигурност за Вас и Вашето семејство
 • можност за вклучување на дополнителни осигурителни компоненти:
 •   осигурување од несреќен случај  (незгода)
 •  здравствено осигурување од тешки болни состојби
 •  здравствено осигурување од малигни болести
 • ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА
  • Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај
  • Осигурена сума во случај на 100% траен инвалидитет
  • Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај

Дополнителното осигурување од незгода е просторно и временски неограничено.

 • ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКО БОЛНИ СОСТОЈБИ

ЛИСТА НА БОЛЕСТИ ОПФАТЕНИ СО „CROATIA ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКИ БОЛНИ СОСТОЈБИ“:

 • Исхемична болест на срце
 • Срцев удар
 • Мозочен удар
 • Мултиплекс склероза
 • Паркинсова болест
 • Алцхајмеровата болест
 • СИДА
 • Хронично затајување на функцијата на бубрезите
 • Затајување на црн дроб
 • Анкилозантен спонделит
 • Ревматоиден артритис
 • Малигни болести (рак)

Осигурителниот надомест на осигуреникот ќе му обезбеди неопходни парични средства за плаќање на трошоци кои не ги покриваат другите осигурувања.

 • ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

Речник

ЕКСКЛУЗИВ ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ - Ексклузивна сигурност во еден потег!  еднократна уплата на премија за целиот осигурителен период  сигурен облик на штедење со истовремено осигурување  од старт осигурена сума поголема во однос на уплатената премија за 13% - 50%  дополнително, Ви припишуваме добивка  можнос веднаш да подигнете заем по полиса  финансиска сигурност за Вас и Вашето семејство  можност за вклучување на дополнителни осигурителни компоненти: - дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) - дополнително осигурување од тешки болни состојби Минимална уплата на премија за деца (од 1 месец до 13 години) За возрасни (14 – 65 години) 1.000,00 евра 2.500,00 евра