Колективно осигурување на живот

Со  полисата  за  Kолективно  осигурување   на   живот   остварувате   конкурентен  начин на штедење  кое  Ви носи  постојана  добивка, а воедно Вие и Вашите  најблиски  соработници сте осигурени  од  сите  ризици  кои  ги  наметнува  динамичниот  живот.

Според направената анализа во Р. Македонија компаниите за стандардното колективно осгурување кое го нудат неживотните осигурители трошат огромни  парични средства кои се неповратни. Колективно животно осигурување на Кроациа Осигурување - Живот Ви нуди повраток на сите Ваши вложени средства, дополнително зголемени за припишана добивка.

КАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Договорувачот на осигурувањето е Компанијата;
 • Осигурување со девизна валута 
 • Договорената премија може да се плаќа: месечно, квартално, полугодишно, годишно, еднократно;
 • Осигурувањето е просторно и временски неограничено, односно не е поврзано со работното место важи 24 часа во замјава и странство;

Полисата опфаќа лица од 18 – 65 годишна возраст и истата е прилагодлива согласно Вашите можности и потреби, односно можете да дефинирате различни премии и осигурени суми за различни вработени, на пример во согласност со хиерархиската структура.

ПРИДОБИВКИ:

 • Привлекување и задржување на клучен кадар
 • Мотивација
 • Осигурување за вработените со истовремено поврат на вложените средства
 • Право на компанијата да располага со вложените средства;
 • Припишана добивка;

ВКЛУЧУВАЊЕ НА КЛАУЗУЛА ЗА ЛОЈАЛНОСТ

Се повеќе компании склучуваат животно осигурување за своите врабитени знаејќи дека тие претставуваат најзначаен ресурс. Македонските компании го препознаа животното осигурување како алатка за зголемување на лојалноста и задоволството на менаџерите и вработените, користејќи го како начин за наградување на клучните кадри во компанијата.

Ова е одлична можност да ја зголемите посветеноста на клучните кадри кон компанијата. Животното осигурување со вклучена клаузула за Лојалност овозможува намалување на одливот на клучни кадри и нивно заминување во конкурентни бизниси. 

 • ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА
  • Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај
  • Осигурена сума во случај на 100% траен инвалидитет
  • Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај

Дополнителното осигурување од незгода е просторно и временски неограничено.

Речник

Понуда е предлог за склучување на договор за осигурување на живот и се поднесува во пишана форма на образец на осигурувачот;
Понудувач е лице кое поднесува пишана понуда на осигурувачот;
Договорувач е лице кое склучува договор за осигурување со осигурувачот. Ако се склучува взаемно осигурување на две лица, договорувач на осигурувањето мора да биде еден од осигурениците;
Осигуреник е лицето на чиј живот се однесува осигурувањето и од чие доживување или смрт зависи исплатата на договорената осигурена сума;
Корисник на осигурувањето е лицето во чија корист се договара осигурувањето и на кое му се исплатува договорената осигурена сума;
Договорена осигурена сума е обврска на осигурувачот утврдена со полисата на осигурувањето;
Полиса е исправа за склучениот договор за осигурување на живот;
Премија: Паричен износ кој договорувачот е должен да му го плати на осигурувачот врз основа на договорот за осигурување. Минималната годишна премија изнесува 180 ЕВРА.
Математичка резерва - осигурувачот е законски должен да формира фонд - математичка резерва во кој се прибираат средства од уплатената премија на сите осигуреници. По правило се пресметува посебно за секој договор за осигурување и така собраните средства се уплатуваат на посебна сметка. Се пресметува врз основа на утврден процент од уплатените премии, со користење на соодветни актуарски проценки. Математичката резерва е строго заштитена со законски одредби, како во однос на пресметката така и во однос на вложувањето.
Добивка: Износ кој се додава на осигурената сума, кој се исплатува по настанување на осигурен случај, а осигурениците со тоа учествуваат во добивката на осигурителното друштво остварена на подрачјето на осигурувањата на живот.