Меѓународен ден на осигурување: ПОВЕЌЕ НЕ ПОСТОИ РИЗИК КОЈ КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ НЕ ГО ПОКРИВА

Објавено на: 01/11/2017

Кроациа осигурување – Живот го зголеми прагот на ризик со воведување на дополнително здравствено осигурување од малигни болести и со тоа се издвои како прва осигурителна компанија во Р. Македонија со ваква понуда.

CROATIA PREMIUM PLUS полисата за осигурување на живот е уникатен финансиски производ кој претставува комбинација на долгорочно штедење, сигурност и осигурување. Со склучување на оваа полиса добивате:

  • Поврат да вложените средства во вид на загарантирана осигурена сума за доживување која се исплаќа по истекот на Договорот за осигурување;
  • На средствата кои ги вложувате дополнително се припишува добивка;
  • Осигурително покритие во случај на смрт од болест или смрт од незгода;
  • Здравствено осигурување од тешко болна состојба;
  • Здравствено осигурување од малигни болести;
  • Осигурување од незгода.

Клучно е да се разбие неиздржаното мислење дека  животното осигурување е привилегија на поситуираните граѓани. Животното осигурување не е привилегија, туку неминовна потреба. Потреба да се обезбеди сигурност за себе и своето семејство. Понудата на Кроациа Осигурување – Живот е прилагодена на можностите и потребите на осигурениците. Полисата која во себе вклучува штедна и осигурителна компонента, а која воедно Ве штити од незгода и болести е достапна почнувајќи од 20 евра месечно.

Во продолжение Ви проследуваме пример на CROATIA PREMIUM PLUS полиса склучена од страна на осигуреничка која месечно уплаќа 3.000,00 денари.

Осигурена сума за доживување

Износ кој загарантирано се исплаќа по истек на Договорот дополнително зголемен за припишана добивка која ја припишува Кроациа Осигурување - Живот

 

 

15,000.00€

Осигурена сума во случај на преживување на: срцев удар, мозочен удар, мултиплекс склероза, исхемична болест на срце, Паркинсова болест, Алцхајмеровата болест, Хронично затајување на функцијата на бубрезите, Затајување на црн дроб, Анкилозантен спонделит, Ревматоиден артритис, Малигни болести  или СИДА.

(траење на осигурувањето 10 години) 

             

 

           5,000.00

Осигурена сума во случај на преживување на карцином, малигна болест или леукемија.

15,000.00 €

Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај

8,000.00 €

Осигурена сума во случај на 100% инвалидитет

12,000.00 €

Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај

5€

Осигурена сума во случај на смрт поради болест

 (траење на осигурувањето 25 години) 

15,000.00 €

Осигурена сума во случај на смрт поради незгода

(траење на осигурувањето 25 години) 

30,000.00€

За дополнителни информаци поврзани со понудата контактирајте со телефонските оператори на Кроациа Осигурување - Живот на телефонскиот број 071 345 746. Операторите се достапни и за Вибер комуникација.