CROATIA ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

Објавено на: 25/10/2017

Во пресрет на месецот на машко здравје, со особено задоволство известуваме дека го збогативме своето портфолио на производи со воведување на ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ.

Борбата со болеста, која се` повеќе завзема епидемични размери, покрај соодветна нега и терапија бара и значајни финансиски средства. Финансиските последици од преживување на малигна болести можат да бидат уништувачки по животниот стандард на семејството на заболениот.

Croatia здравственото осигурување од малигни болести овозможува осигурителен надомест дефиниран во четири осигурителни пакети и тоа: 

  • Пакет со Осигурена сум од 5.000 евра
  • Пакет со Осигурена сума од 10.000 евра
  • Пакет со Осигурена сума од 15.000 евра
  • Пакет со Осигурена сума од 20.000 евра 

За прифатливоста на понудата зборува и фактот дека премијата (уплатата) за ова осигурување може да изнесува и само 4 евра годишно.

За дополнителни информаци поврзани со понудата контактирајте со нашите телефонските оператори на телефонскиот број 071 345 746. Операторите се достапни и за Вибер комуникација.