Калкулатор

Информативна пресметка

Ризико плус еднократно

Изработете информативна пресметка за РИЗИКО ПЛУС осигурување со еднократна уплата на премија

  • За лица од 18 – 65 годишна возраст
  • Минимална еднократна премија 8 Евра
  • Траење на осигурувањето 1-30 години

Со можност за вклучување на дополнително осигурување од несреќен случај, тешко болни состојби и малигни болести. 

Осигуреник 1

 

Податоци за внес: