Основна мисла која ги води сите родители, дедовци и баби е како на своето дете, внуче да му осигураат добар живот и среќна иднина, а воедно и висококвалитетно образование. „МОЕ ОБРАЗОВАНИЕ” има штедна компонента бидејќи сите вложени средства се повратни, а истовремено Договорувачот има целосно осигурително покритие.

ОСИГУРЕНИ СУМИ

 • Осигурена сума за запишување на факултет на корисникот
 • Осигурена сума во случај корисниот да не се запише на факултет

ИСПЛАТА НА ОСИГУРЕНА СУМА - При запишување на факултет на корисникот осигурената сума може да се исплати како:

-          Школарина кон образовна институција или

-          Стипендиска рента

Доколку корисникот не се запише на факултет осигурената сума се исплаќа на корисникот на возраст одредена од Договорувачот.

ПРИДОБИВКИ:

 • Средствата кои ги вложувате се повратни по истекот на осигурувањето;
 • На средствата кои континуирано ги вложувате им се припишува добивка;
 • Создавате капитал за квалитено образование на Вашите најмили;
 • Акумулираните средства може да се искористат како уплата кон образовната институција или во вид на стипендиска рента;
 • Можност за одобрување на заем од страна на Кроациа Осигурување – Живот АД;
 • Корисникот на средствата има загарантирана осигурена сума за запишување на факултет или навршување на одредена возраст и во случај на смрт на Договорувачот.

КАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Осигуреник може да биде лице од 18 до 65 години - Oсигурувањето да заврши на 75 годишна возраст.
 • Избор на динамика на плаќање: месечно, квартално, полугодишно, годишно, еднократно.
 • Избор на начин на уплата: уплатница, траен налог, задршка од плата, во нашата дирекција.
 • Корисник може да биде лице од 1 месец до 8 години пристапна старост;
 • Траење на уплатата - 10 до 18 години во зависност од пристапната старост на корисникот, треба да заврши најдоцна до 18 годишна возраст на корисникот.

 ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА

 • Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај
 • Осигурена сума во случај на 100% траен инвалидитет
 • Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај

Дополнителното осигурување од незгода е просторно и временски неограничено.

 • ЗДРАВТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКО БОЛНИ СОСТОЈБИ
 • Исхемична болест на срце
 • Срцев удар
 • Мозочен удар
 • Мултиплекс склероза
 • Паркинсова болест
 • Алцхајмеровата болест
 • СИДА
 • Хронично затајување на функцијата на бубрезите
 • Затајување на црн дроб
 • Анкилозантен спонделит
 • Ревматоиден артритис
 • Малигни болести (рак)

 

 • ЗДРАВТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

Речник