„Кажи Да“ е осигурување наменето за сите родители, баби, дедовци, роднини ... кои сакаат на своите најмили да им подарат највреден свадбен подарок – исплата на осигурена сума при склучување на брак.

ОСИГУРЕНИ СУМИ:

 • Осигурена сума за склучување на брак од 20-та до 35-та година
 • Осигурена сума во случај корисникот да не склучи брак до 35-та година

ПРИДОБИВКИ:

 • Штедна компонента - средствата кои ги вложувате се повратни по истекот на осигурувањето;
 • На средствата кои континуирано ги вложувате им се припишува добивка;
 • Создавате капитал за склучување на брак на Вашите најмили со што обезбедувате највреден свадбен подарок;
 • Можност за одобрување на заем од страна на Кроациа Осигурување – Живот АД;
 • Корисникот на средствата има загарантирана осигурена сума за склучување на брак и во случај на смрт на Осигуреникот.

КАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Осигуреник може да биде лице од 18 до 65 години- Уплатата на премија да заврши на 75 годишна возраст.
 • Корисник може да биде лице од еден месец до 10 години пристапна старост;
 • Избор на динамика на плаќање: месечно, квартално, полугодишно, годишно, еднократно.
 • Избор на начин на уплата: уплатница, траен налог, задршка од плата, во нашата дирекција.
 • Траење на уплатата - 10 до 20 години во зависност од пристапната старост на корисникот,  да заврши најдоцна до 20 годишна возраст на корисникот.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА

 • Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај
 • Осигурена сума во случај на 100% траен инвалидитет
 • Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај

Дополнителното осигурување од незгода е просторно и временски неограничено.

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКО БОЛНИ СОСТОЈБИ

 • Исхемична болест на срце
 • Срцев удар
 • Мозочен удар
 • Мултиплекс склероза
 • Паркинсова болест
 • Алцхајмеровата болес
 • СИДА
 • Хронично затајување на функцијата на бубрезите
 • Затајување на црн дроб
 • Анкилозантен спонделит
 • Ревматоиден артритис
 • Малигни болести (рак)

Речник