Croatia osiguranje

Корпоративно ризико осигурување

*Осигурително покритие на ризикот смрт на осигуреникот предизвикан од COVID 19  се однесува за нови полиси склучени по 01/04/2021 година

https://web.crosig.mk/portfolio/nezgoda/

Речник