Croatia osiguranje

Корпоративно ризико осигурување

*Полисата опфаќа осигурително покритие на ризикот од смрт на осигуреникот предизвикан од CoVid-19.

https://web.crosig.mk/portfolio/nezgoda/

Речник