Croatia osiguranje

*Полисата опфаќа осигурително покритие на ризикот од смрт на осигуреникот предизвикан од CoVid-19.

Речник