Croatia osiguranje

Ексклузив Осигурување на Живот

*Полисата опфаќа осигурително покритие на ризикот од смрт на осигуреникот предизвикан од CoVid-19.

Речник

ЕКСКЛУЗИВ ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ - Ексклузивна сигурност во еден потег!  еднократна уплата на премија за целиот осигурителен период  сигурен облик на штедење со истовремено осигурување  од старт осигурена сума поголема во однос на уплатената премија за 13% - 50%  дополнително, Ви припишуваме добивка  можнос веднаш да подигнете заем по полиса  финансиска сигурност за Вас и Вашето семејство  можност за вклучување на дополнителни осигурителни компоненти: - дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) - дополнително осигурување од тешки болни состојби Минимална уплата на премија за деца (од 1 месец до 13 години) За возрасни (14 – 65 години) 1.000,00 евра 2.500,00 евра