Формулар
Формулар за поднесување на поплаки од страна на корисник

Поплака претставува изјава на незадоволство во однос на добиените услуги, информации, одвивањето на работните процесите или самиот процес на управување со поплаки, при што се очекува одговор или решение на поплаките.

Корисник претставува поединец, компанија или нејзин претставник, кој ја поднесува поплака.

По примена поплака Друштвото во рок од 48часа ќе достави повратна информација за примена поплака и следни активности за постапување.

За информации за статус на поплака може да се обратите на: contact@cro.mk, контакт лице Ана Мијалчева, контакт тел 071/345-746

Податоци за корисникот:
Статус на корисник:

Поплаката се однесува на: